Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Studie / Jezus niet gedood

Jezus niet gedood

by De Rector — last modified 19-07-2015 11:10
Opgeslagen onder:

De Christenheid wijst de Koran af als het door G-d geïnspireerde woord. Soera 4 verzen 155-158 zijn daarvoor een relevante grond. Omdat deze Soera laat zien dat volgens de Koran de dood van Jezus Christis een schijnvertoning was. Aangezien dit niet overeenkomt met de heersende Christelijke leer wordt in het Christelijke Westen ervan uitgegaan dat de Koran niet geïnspireerd is. De vraag is of Het Woord daarin goed begrepen wordt.

Soera 4 verzen 155-158 gaat als volgt:

155(154) Omdat zij hun verbond
geschonden hebben
en omdat zij niet geloofden
aan de tekenen van God
en omdat zij de profeten
zonder recht gedood hebben
en omdat zij zeiden:
Onze harten zijn onbesneden3
Neen, God heeft ze gezegeld
wegens hun ongeloof
en niet geloven zij tenzij weinig
156(155) en omdat zij niet geloven
en omdat zij ontzaglijke laster
over Maryam uitspraken
157(156) en omdat zij zeiden:
Wij hebben gedood de Masih
Isa, de zoon van Maryam
boodschapper van God
maar niet hebben zij hem gedood
en niet hebben zij hem gekruisigd
doch voor hen
werd een schijnbeeld van hem gemaakt
zij die daarna van mening verschillen
zijn waarlijk in twijfel over hem
zij hebben daaromtrent geen wetenschap
anders dan het navolgen
van de blote mening.
en in zekerheid
hebben zij hem niet gedood,
God heeft hem tot Zich verhoogd
God is geweldig en wijs

In deze verzen staat dat er een schijnbeeld gemaakt is van de kruisiging en dood van Jezus Christus ('Isa) en dat zij die daarover twijfelen daaromtrent geen wetenschap hebben. Indien deze verzen waarheid zijn heeft het geloof van de Christenheid geen grondslag, en zijn de predikingen van onder andere het Vaticaan een leugen. De algemene leer in het Westen is dat Jezus Christus aan het kruis of aan de martelpaal gedood is. Omdat zoals hierboven aangetoond de Bijbel vooruitwijst naar Mohammed en de Koran de profetieën van de Bijbel vervult en weer terug verwijst naar de Bijbel en de Koran de Bijbel bevestigt, kunnen deze verzen alleen waar zijn indien de Bijbel zelf ook laat blijken dat de kruisiging en/of de dood van Jezus Christus een schijnvertoning was of althans geweest kan zijn. De aanwijzing hiervoor is te vinden in Mattheus 16:21-23 en Markus 8:31-33.

Matheus 16:21:

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

 Matt 16:22

En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.

 Matt 16:23

 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Hier staat dat Jezus zegt dat hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel moest lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dag opgewerkt worden en dat hij dingen verzint die G-ds zijn. Jezus zegt dit in de context van de strijd tussen G-d en Satan om de heerschappij over de mensen. Jezus verzint om de profetieën te laten vervullen. Jezus kan en mag dit want Jezus denkt als G-d. Het feit van de verzinsels van Jezus staat niet vaker en nadrukkelijker in de Bijbel omdat Satan dit anders ook door heeft. Het staat min of meer verdekt opgesteld tussen de talrijke teksten die de Bijbel rijk is voor zijn volgers om te begrijpen. Islamieten begreep dit getuige de Koran dus Islamieten zijn volgers van Jezus. De Christenheid begrijpt dit niet en is vanzelfsprekend daarom geen volger van Jezus. De Christenheid is een Synagoge van Satan. Had Satan begrepen dat de kruisigingsdood van Jezus Christus een schijnvertoning was dan had hij de mensheid allang verzwolgen en had de mensheid helemaal geen kans gehad in de Eind Tijd.

In Markus 8:31-33 wordt één en ander herhaald en staat dit als volgt geschreven:

Markus 8:31

 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.

Markus 8:32:

En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen;

 Markus 8:33:

Maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij, satanas, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

In Mattheus 20:17-19 zegt Jezus niks over een succesvolle executie. Hij zegt dat hij ter dood veroordeeld en bespot en gegeseld en gekruisigd zal worden en de derde dag weder zal opstaan:

En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen: (18) Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; (19) En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.

In Lukas 9:21-22 gebiedt en beveelt Jezus zijn twaalf discipelen niet te zeggen dat “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden”.

 En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden; (22) Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden

In ieder geval is het niet meer dan redelijk het Oude en het Nieuwe Testament én de Koran als één geheel te begrijpen: Het Woord van de liefdevolle en barmhartige G-d Jehova. In alle redelijkheid imponeert Mohammed als de Trooster zoals door Jezus voorzegt in Johannes 14:26 die ons alles zal leren, en ons indachtig zal maken alles wat Jezus gezegd heeft.

Niet alleen Mattheus 16:21-23 en Markus 8:31-33 doen in alle redelijkheid vermoeden dat de Koran gelijk heeft in Soera 4 vers 155-158 met het feit dat Jezus niet gedood is en dat de kruisiging een schijnbeeld is. In Lucas 24:39 zegt Jezus zelf ná de vermeende kruisigingsdood dat hij van vlees en bloed is, wat een geest niet heeft:

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.

Vervolgens eet Jezus:

(40) En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten. (41) En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? (42) En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten. (43) En Hij nam het, en at het voor hun ogen.

Jezus zegt dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Jezus zegt ook dat hij wél vlees en beenderen heeft. Hij zegt ook “raak mij aan”. Toen hij nog niet helemaal geloofd werd at hij. Hij at om te bewijzen dat hij leefde als een mens en niet als een geest. Als het lichaam van Jezus een natuurlijk lichaam was, met vlees en beenderen en dat hij at, wil dit dus zeggen dat zijn lichaam geen geestelijk lichaam was. Uit 1 Korintiërs 15:44 blijkt dat een opgewekt lichaam een geestelijk lichaam is.

Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

 De conclusie die hieruit getrokken moet worden is dat Jezus niet opgewekt is en dus niet gestorven is aan het kruis. Deze conclusie wordt bevestigd door andere Bijbelteksten. In Mattheüs 12:39-40 zegt Jezus dat dat zijn teken hetzelfde zal zijn als het teken van Jona en dat hij zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis was, ook drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn zal:

 39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. 40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde

De geschiedenis van Jonas gaat kort als volgt. De profeet Jona vluchtte weg van het aangezicht des Heren. Hij vertrok met een schip de zee op. G-d liet het daarom stormen op zee, waardoor het schip ballast kwijt moest. De mensen op het schip waren er van overtuigd dat deze storm een bestraffing van G-d was en wilden weten wie van de aanwezigen schuldig was voor dit onheil. Jona gaf toe dat hij de schuldige was en hij zei (Jona 1:12):

 Neemt mij op, en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden; want ik weet, dat deze grote storm ulieden om mijnentwil over komt.

Eerst probeerden zij Jona nog te redden, maar tenslotte namen zij Jona op en wierpen hem in de zee. Jona vertelt dat het water hem omringde en zijn leven bedreigde. Toen zond G-d een grote vis en deze vis slokte Jona op. Daar verbleef Jona, in het ingewand van de vis, voor drie dagen en drie nachten. En Jona bad tot Jehovah, zijn G-d. Toen sprak G-d tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. Het boek Jona begrijpend lezend zien we dat Jona leefde toen hij in zee werd geworpen. Dat G-d een grote vis beschikte om Jona in te slokken (Jona:1:17):

 De Heere nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

Uit de ingewanden van de vis bad Jona tot G-d (Jona 2:1). Jona bad dus hij leefde. Toen sprak G-d tot den vis; en hij spuwde Jona uit op het droge (Jona 2:10). Jona leefde toen hij in het water werd gegooid. Jona leefde toen de vis hem opslokte. Jona leefde toen hij in de vis tot G-d bad. Jona leefde toen de vis hem uit spuugde. Wonder na wonder. Men verwachtte dat Jona zou sterven, en hij stierf niet. Dat is zijn wonder, zijn teken.Jezus heeft gezegd: “... gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.” Met andere woorden: wat Jona overkomen is, zal Jezus ook overkomen. Aangezien Jona levend in de buik van het zeemonster verbleef, zo zal ook Jezus levend in het hart der aarde zijn. Levend.De Christenheid predikt keer op keer dat Jezus gestorven is, terwijl Jezus zelf keer op keer zegt dat hij leefde. De vraag is dus gerechtvaardigd of de Christenheid eigenlijk wel volger van Jezus Christus is.

Uit Hebreeën 5:7 blijkt duidelijk dat de smeekbeden van Jezus door G-d verhoord zijn, inclusief die betreffende het niet sterven aan het kruis (vgl Marcus 14:36):

 Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.

In de brief aan de Hebreeën schrijft de auteur zelf, waarbij de kerkelijke traditie van de Christenheid ervan uitgaat dat het Paulus was, dat hij de grondleer over Christus achter zich gelaten heeft:

Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God

Omdat Christus niet is opgewekt zijn de predikingen van zij die de leer van Christus achter zich gelaten hebben zinloos. Hun geloof is ook zinloos. De kerk van de Christenheid hoopt dat Christus aan het kruis gestorven is anders zijn het de meest beklagenswaardige mensen van allen Korintiërs 15:14-15:

En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. (16) Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. (17) En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. (18) Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. (19) Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen

De Koran lijkt gelijk te hebben. De profeet Jezus, waar moslims heel veel respect voor hebben, heeft zelf gezegd dat hij niet gestorven is. Helaas gelooft de Christenheid hem niet en blijft hij geloven dat hij voor hun zonden gestorven is.

gearchiveerd onder: ,